Definicje

 

 1. eLocha / serwis – serwis internetowy zwany dalej Serwis lub eLocha, opublikowany pod domenami: https://elocha.pl, https://e‑locha.pl, https://elocha.eu dostępny poprzez sieć Internet, przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez mT2 sp. z o.o.  sp.k.
 2. Oprogramowanie
 3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną poprzez sieć Internet, polegająca na udostępnianiu Serwisu zawierającego system wspomagania zarządzania stadem zwierząt trzody chlewnej. W ramach serwisu Użytkownik zakłada Konto Podstawowe lub Konto Premium, w ramach którego Administrator udostępnienia mu bazę danych, w której użytkownik może zapisywać i odczytywać dane dotyczące jego stada zwierząt. Dostęp do usługi realizowany jest przez oprogramowanie, które można pobrać bezpłatnie z Serwisu.
 4. Treści – dane na temat stada, materiały tekstowe, oprogramowanie, skrypty, grafika, zdjęcia i inne materiały, które Użytkownik może przeglądać, do których może mieć dostęp, lub które może zamieścić przy użyciu Usługi.
 5. Administrator – firma mT2 sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Paniowicach ul. Jodłowa 6 55-120 Paniowice.
 6. Konto / Konto Podstawowe– dostępne dla danego Użytkownika po podaniu Loginu i hasła miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może dokonywać operacji związanych z użytkowaniem Serwisu, w szczególności gromadzić dane dotyczące prowadzonego przez siebie Stada. Konto jest bezpłatne i ma minimalną pojemność bazy danych pozwalającą gromadzić dane dotyczące 20 zwierząt lub grup zwierząt, które w serwisie mają unikalny numer identyfikacyjny nadany przez Użytkownika. W ramach Konta Podstawowego Użytkownik może bezpłatnie używać aplikacji mobilnej przez okres 3 miesięcy od daty rejestracji.
 7. Konto Premium – konto ze zwiększoną pojemnością bazy danych, w której Użytkownik może gromadzić dane, dające możliwość używania aplikacji mobilnej w całym okresie trwania abonamentu. Konto Premium wymaga opłaty abonamentowej zgodnej z cennikiem.
 8. Licencja – płatność należna Administratorowi z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz Aplikacji mobilnej, płatnych zgodnie z cennikiem. Licencja jest naliczana w zależności od wyboru ilości zwierząt oraz czasu trwania Konta Premium.
 9. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która dokonała rejestracji w Serwisie i ma swój indywidualny login zabezpieczony wystarczająco silnym hasłem.
 10. Login – adres mailowy podany przy rejestracji, który został potwierdzony przez Użytkownika podczas procesu rejestracji poprzez kliknięcie w link wysłany na podany adres mailowy.
 11. Polityka Prywatności – część Regulaminu, określająca zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora.
 12. Regulamin – niniejszy dokument
 13. Numer konta – numer rachunku bankowego służącego do rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 14. Stado – grupa zwierząt przypisana do Użytkownika, na temat której gromadzone są dane w Serwisie w celu realizacji Usługi.
 15. Klient serwisu – specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające korzystanie z wyodrębnionej części serwisu służącej do zarządzania stadem zwierząt, które można bezpłatnie pobrać z Serwisu.
 16. Newsletter – usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Administratora, dotyczących informacji związanych z Serwisem.

Informacje podstawowe

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu.
 2. Przed skorzystaniem z Serwisu należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu..
 3. Serwis służy do wspomagania zarządzania stadem trzody chlewnej poprzez:
  1. wspomaganie decyzji hodowlanych w oparciu o dane zgromadzone przez Użytkownika,
  2. planowanie pracy ze Stadem polegające na:
   1. przygotowaniu kalendarza zdarzeń w Stadzie,
   2. planowaniu zadań w Stadzie,
   3. przypominaniu o zadaniach zaległych,
   4. ustalaniu celów dla Stada i monitorowaniu ich wykonania,
   5. udostępnienie wzorów dokumentów przydatnych przy pracy ze Stadem,
   6. szacowanie kosztów prowadzenia Stada oraz przychodów ze sprzedaży w oparciu o dane wprowadzone przez Użytkownika,
   7. prezentację statystyk Stada w oparciu o dane wprowadzone przez Użytkownika.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu, który w trakcie procedury rejestracyjnej zaakceptował.
 2. Użytkownik bez jakichkolwiek ograniczeń może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z serwisu. W przypadku, gdy w wyniku zaprzestania korzystania z Serwisu, zostanie usunięta odpłatna usługa (w sytuacji, gdy Użytkownik posiada Konto Premium), Użytkownik ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty proporcjonalnie do okresu, który pozostał mu do wykorzystania Konta Premium, liczone od dnia zgłoszenia. Zwrot będzie skutkował natychmiastowym wyłączeniem zgłaszającemu Użytkownikowi Konta Premium.
 3. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje przez wykonanie poszczególnych czynności zgodnie z procedurą rejestracyjną.
 4. Do prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest połączenie z Internetem oraz zainstalowanie oprogramowania producenta na komputerze klasy PC z systemem Windows, Linux lub Apple w postaci programu eLocha, który można pobrać bezpłatnie z Serwisu, po zalogowaniu się na konto.
 5. Opcjonalnie, jako uzupełnienie sposobu pracy z Serwisem, zaleca się korzystanie z aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android od wersji 4.03 Ice Cream Sandwich.
 6. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości i funkcjonowania Serwisu, a także bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie.
 7. Użytkownik powinien stosować się do wskazanych przez Administratora warunków i wytycznych.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za niezgodne z tym Regulaminem, szkodliwe oraz bezprawne oraz do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, noszących znamiona bezprawności i naruszania praw osób trzecich.
 9. Część Treści oraz Usług oferowanych przez Serwis jest płatna. Płatności można dokonywać bezpośrednio na numer konta Dostęp do części usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności bezpłatny jest proces rejestracji oraz dostęp do Konta Podstawowego.
 10. Dostęp w obrębie jednego Konta jest przewidziany wyłącznie dla jednej osoby fizycznej, lub prawnej. Użytkownik może korzystać z wykupionego dostępu na wielu komputerach (lub innych urządzeniach wyposażonych w system android.), warunkiem jest ich podłączenie do sieci Internet.

Prawa, Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora Serwisu

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy poprzez świadczenie usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Administrator, jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usługi;
  2. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wymaganiami sprzętowymi określonymi w Regulaminie,
  3. skutki wynikające z uzyskania przez osoby trzecie hasła Użytkownika zarejestrowanego,
  4. utratę treści Użytkownika zamieszczonych w Serwisie, a usuniętych przez Administratora na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  5. podjęte przez Użytkownika na podstawie danych dostarczonych przez system, decyzje dotyczące jego stada zwierząt,
  6. szkody, w tym z tytułu utraconych korzyści, których doznał Użytkownik w związku z nienależytym wykorzystywaniem Serwisu, w szczególności spowodowane błędnie lub niepoprawnie wprowadzonymi danymi lub niewłaściwą interpretacją treści zawartych w Serwisie przez Użytkownika;
  7. szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami,
  8. publikowane przez Użytkowników treści bezprawne, naruszające prawa osób trzecich, co do których bezprawności Administrator nie miał wiedzy, oraz do których po uzyskaniu takiej wiedzy, uniemożliwił dostęp (usunął).
 4. Administrator oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie do programu eLocha i jest uprawniony do udzielania licencji na użytkowanie i korzystanie z eLocha w zakresie określonym w Regulaminie.
 5. Administrator uprawniony jest do natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika i wszystkich zamieszczonych przez niego treści, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa, w szczególności w zakresie każdej treści, co do której istnieje podejrzenie, że może ona naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich.

Obowiązki użytkownika serwisu

 1. Użytkownik oświadcza, że ma wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu stada zwierząt, w szczególności trzody chlewnej i ponosi wszelką odpowiedzialność za decyzje podjęte w oparciu o dane zgromadzone w Serwisie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności:
  1. nie zamieszczania treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażających uczucia religijne, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne;
  2. działania w sposób nienaruszający praw innych osób, w szczególności praw majątkowych i osobistych praw autorskich;
  3. nie zamieszczania przekazów reklamowych, komercyjnych, promocyjnych (poza forami oznaczonymi przez redakcję jako ogłoszeniowe i sponsorowane);
  4. nie zamieszczania jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony;
  5. nie używania nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących wyrazami powszechnie uznawanymi za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami lub nawiązujących do takich wyrazów;
  6. nie dystrybuowania żadnych części Serwisu, w tym między innymi jakichkolwiek Treści, na jakichkolwiek nośnikach, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora;
  7. nie zmieniania żadnej części Serwisu ani Usług oraz oprogramowania,
  8. współpracowania z Administratorem przy wykonywaniu Usług,
  9. udzielania Administratorowi informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług,
  10. podawania rzetelnych, prawdziwych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji przy korzystaniu z serwisu przez Użytkownika;
  11. nie omijania, nie blokowania, ani w inny sposób nie zakłócania działania (oraz nie podejmowania takich prób) elementów zabezpieczenia Usług lub elementów, które (i) uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie z Treści, bądź ich kopiowanie lub (ii) wprowadzają w życie ograniczenia w zakresie korzystania z Usług lub Treści dostępnych za pośrednictwem Serwisu;
  12. nie używania, ani nie wprowadzania żadnego zautomatyzowanego systemu (w tym między innymi robotów, automatów służących do pobierania plików graficznych (spider), lub narzędzi służących do przeglądania zawartości w czasie braku dostępu do Internetu (offline reader), które uzyskują dostęp do Usług w taki sposób, że wysyłają więcej zapytań do serwerów w danym okresie, niż w tym samym czasie mógłby wysłać człowiek przy wykorzystaniu publicznie dostępnej standardowej (tj. niezmodyfikowanej) przeglądarki;
 3. zgłoszenia przypadków naruszenia niniejszego Regulaminu można dokonać pod adres e-mail:  kontakt@elocha.pl
 4. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto Użytkownika lub poszczególne usługi Serwisu. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi, po zaprzestaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora, jako przyczyna blokady, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.
 5. Konto Użytkownika może ponadto zostać usunięte przez Administratora, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Użytkownik:
  1. odmówił usunięcia treści zabronionych lub nie zaprzestał naruszania postanowień Regulaminu w terminie 2 dni od otrzymania od Administratora wezwania do zaprzestania naruszeń, przesłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie;
  2. podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą nosić znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.
 6.  W przypadku, gdy wraz z usunięciem konta, usunięta zostanie odpłatna usługa (Użytkownik posiada Konto Premium), Użytkownik ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty proporcjonalnie do okresu, który pozostał mu do wykorzystania Subskrypcji. Zwrot będzie skutkował natychmiastowym wyłączeniem zgłaszającemu Użytkownikowi Konta Premium.
 7. Użytkownik zobowiązuje się, w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań. Administrator Serwisu natychmiast powiadomi o takim fakcie Użytkownika.

Cennik – Płatności

 1. Użytkownik uiszczając opłatę licencyjną, uzyskuje czasowy dostęp do Konta Premium.
 2. Zakres i czas dostępu do Konta Premium jest uzależniony od rodzaju wybranej Licencji.
 3. Płatność za licencję może nastąpić przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Administratora, lub korzystając z płatności on-line dostępnych na stronie serwisu.
 4. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy, Użytkownik jest zobowiązany uregulować należność za wybraną Licencję nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia Licencji. Za dzień wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania wymaganej należności na koncie bankowym Administratora. Dostęp do Serwisu nastąpi w chwili zaksięgowania wymaganej należności na koncie bankowym administratora. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z anulowaniem Subskrypcji.
 5. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy dotyczącej Konta Premium bez podania przyczyny. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy na Konto Premium w terminie 14 dni od momentu wpłynięcia środków na konto Administratora, pod warunkiem że w tym okresie Użytkownik nie skorzystał z  Konta Premium tj. nie zalogował się na konto. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konieczne jest przesłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu drogą mailową na adres: kontakt@elocha.pl
 6. Koszt zakupu abonamentu na Konto Premium nie podlega zwrotowi w przypadku reklamacji funkcji bezpłatnych dostępnych w Serwisie.
 7. Administrator, wystawi w terminie jednego dna roboczego od zaksięgowania płatności na koncie, fakturę VAT każdemu Użytkownikowi, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, i który zgłosił taką prośbę na formularzu transakcyjnym, podając jednocześnie następujące dane: firmę (nazwę), adres, NIP.
 8. W wykonaniu zawartej pomiędzy Stronami umowy o świadczenie usług, Administrator wystawi  fakturę VAT, która zostanie  dostarczona w formie elektronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U z 2012 r. poz. 1528). W związku z powyższym konieczna jest zgoda Użytkownika na taki sposób przesyłania faktur. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą Użytkownika na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu wyżej wskazanego rozporządzenia.
 9. Wielkość opłaty Licencyjnej regulowana jest aktualnym cennikiem dostępnym na stronie elocha.pl/produkt/licencja.
 10. W przypadku zwiększenia kosztów Administratora, wynikających ze zmiany parametrów rynkowych, środowiska konkurencji, przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, zmiany poziomu inflacji, bądź innych warunków makroekonomicznych, zmiany zakresu lub formy świadczonych usług, Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen, poprzez zmianę cennika umieszczonego na stronie głównej Serwisu. Zmiany wchodzą w życie z dniem zamieszczenia na stronie Serwisu nowego cennika. W razie braku zgody Użytkownika na zmianę cen, Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na Konto Premium lub dodatkowe usługi, po uprzednim poinformowaniu Administratora o tym fakcie w terminie 7 dni od daty zamieszczenia na stronie głównej Serwisu  nowego cennika.
 11. Użytkownik może wykupić dodatkowe usługi wyszczególnione w cenniku, wykupienie usługi dodatkowej nie zmienia zakresu trwania Konta Premium.

Własność intelektualna

 1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu przyjmuje do wiadomości, że własność autorskich praw majątkowych i praw do znaków towarowych związanych z Serwisem i Aplikacjami oraz Kontami Użytkowników, nie wyłączonych postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji, należy do Administratora  i podlega prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1191 t.j.).
 2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Serwisu i Aplikacji do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Serwisu oraz Aplikacji, bez zgody Administratora lub niezgodnie z Regulaminem.
 3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami.
 4. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz 1991 t.j.).
 5. Użytkownik, w ramach dostępnych funkcjonalności, może zamieszczać własne treści. W związku z tym:
  1. Administrator nie firmuje żadnych umieszczonych przez Użytkownika treści ani żadnych wyrażonych tam opinii, rekomendacji lub porad.
  2. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada (oraz, że podczas korzystania z Serwisu będzie nadal posiadał) wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia dotyczące treści, a wymagane w celu umożliwienia Administratorowi świadczenia Usług związanych z tymi treściami, a także to, że publikacja treści użytkownika jest legalna i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
  3. Użytkownik posiada prawo własności do własnych treści, jednak udziela  Administratorowi oraz innym użytkownikom Serwisu nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z zamieszczanych przez Użytkownika Treści, powielanie takich Treści, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem Usług, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Usług w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału, w ramach zespołu funkcji oferowanych przez Usługi oraz w granicach dozwolonych na podstawie niniejszego Regulaminu.
  4. Powyższa licencja udzielana przez Użytkownika w odniesieniu do treści stworzonych przez niego wygasa po upływie terminu archiwizacji treści przez Administratora, następującym po usunięciu treści z Serwisu.

Zaprzestanie dostarczania usługi

 1. Administrator ma prawo przerwać dostarczanie usługi dla kont- w szczególności w celu naprawy bądź modernizacji Serwisu, informując Użytkowników o tym fakcie na 3 dni przed planowanym wyłączeniem usługi. Abonament za niewykorzystany a opłacony okres usługi zostanie zwrócony na konto Użytkownika.
 2. Z chwilą wygaśnięcia Abonamentu, dane oraz informacje wprowadzone do systemu Serwisu oraz Aplikacji są automatycznie usuwane.

Polityka Prywatności

 1. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem www.elocha.pl/polityka-prywatnosci
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie maila na adres: rodo@elocha.pl

Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.
 2. W ten sam sposób reklamuje się usługi świadczone na Serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.
 3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@elocha.pl
 4. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 4 o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 6. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 7. W przypadku, uznania reklamacji związanej z funkcjonowaniem Konta Premium, Użytkownik ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty proporcjonalnie do okresu, w który prawidłowe korzystanie z Serwisu było niemożliwe, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Administrator.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Administratora na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Administratora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 3. Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronach serwisu, pod adresem: http://serwer44114.lh.pl/elocha/regulamin.